Alternate Text
Alternate Text

16:1. Åkers styckebruk - Harsjöhult, 11 km

Start: N 59°15.190'  E 017°05.672'. Etappstarten hpl Åkers styckebruk kan nås med Sörmlandstrafikens buss 301 från Strängnäs eller 306 från Läggesta.
Möjlighet att parkera bil finns i båda ändarna av etappen och även där leden korsar bilväg vid Lenellstorp. I Åkers styckebruk finns p-plats bakom Folkets hus, cirka 200 meter från etappstarten.

Anslutningsled
Leden går från modern bebyggelse till obebyggda trakter i Åkers bergslag. Först cirka 3 kilometer på småvägar, därefter relativt lätt vandring genom olika typer av skogsmark, som är präglade av mänskliga aktiviteter sedan minst 600 år: odling, slåtter, skogsbete, gruvbrytning, kolning. Leden går genom två naturreservat med olika terrängtyper och spännande växt- och djurliv.

När du passerat järnvägen och ån kommer du in i området för det gamla Styckebruket. Där finns utförlig information om brukets historia från 1500-talet och framåt. Du följer sedan i drygt två kilometer en mindre grusväg förbi åkermark, gles tallskog, en mindre sjö och eklundar. Efter passage av en dammvall vid Mörtsjön kommer du in på den gamla banvallen för järnvägen från Skottvångs gruva. Avstickare kan göras uppför berget till en fornborg, kallad Mörtsjö ringmur. Den är en lämplig rastplats med milsvid utsikt; du ser Strängnäs domkyrka i norr. Vid Fransosstugan fanns en masugn redan på 1500-talet. När du passerat Eklundstorp går leden in i blandskog med stora ekar och tidigare odlingsytor. Du passerar resterna av torpet Hagalund, som tidigare var fäbod. Där står ett par jätteekar, den största med en omkrets närmare sex meter. Fortsättning mot ett utbrett gruvområde på bergen väster om Göksjötorp med flera mindre gruvhål och skrotstensvarpar.

Du passerar allmän väg och fortsätter genom Lenellstorpets naturreservat, där du går över ett rikkärr med sällsynta orkidéer. Vidare i sydostlig riktning mot högsta punkten norr om Flintsjön, 90 meter över havet. Leden fortsätter öster om Flintsjön och kommer strax ut på en skogsväg, som du följer öster ut. Strax viker leden av åt söder och går utmed den gamla banvallen mellan bruket och gruvorna innan den går upp på höjden åt sydväst mot Gallsjömossens naturreservat.

I reservatet finns gammelskog, mossar och myrar. Du passerar en vacker skvattrammosse med mer än 200-åriga tallar. Därefter går huvudleden rakt västerut (alternativ led beskrivs nedan) över hällmarker mot ett brandfält från 2006, som visar hur naturen förändras. Du når reservatets nordvästspets och viker av söderut efter reservatsgränsen. Från en höjdrygg ser du kärrmarker och skymtar därefter den lilla Gallsjötjärnen mellan myrtallarna. Sista delen av vandringen går på en gammal bruksväg genom öppen skog med enar och lövträd. Efter passage av en mindre damm kommer du fram till igenväxande odlingsytor vid det mycket gamla torpet Harsjöhult. Anslutning till Sörmlandsleden 40 meter före skiljet mellan etapp16 och 17. Här finns en kallkälla.

Alternativt kan vandringen fortsätta rakt söderut från skvattrammossen. Då passeras ett gruvområde och ett par av de tidvis ganska blöta myrarna. Spänger gör att du nästan alltid kan gå torrskodd. Vackra hällmarker med gamla tallar och fin utsikt mot Gallsjötjärnen. Anslutning till etapp 16, cirka 500 meter från etappmålet.

Harsjöhult är en lämplig plats att tälta vid.

Åkers styckebruk    Gallsjömossens naturreservat    Lenellstorpskärret 

2021-05-10

 

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem