Alternate Text
Alternate Text

17. Harsjöhult - Finnsjön, 6 km

Start: N 59°12.184' E 017°02.097'. Parkering vid Harsjöhult. Etappslutet vid Finnsjön kan inte nås med bil p.g.a. vägbom.

Vid etappstarten finns parkeringsmöjlighet vid allmän väg, men efter 150 meter är du i vildmarken – ingen bebyggelse, inga allmänna vägar. Du går mestadels genom gles tallskog, på hällmarker och över otaliga mossar, myrar och bäckar. Sträckan är lättgången om än ibland lite knixig. Det gäller också att hålla balansen på de många spängerna, totalt 600 meter.

Under vandringen får du rika tillfällen att studera såväl det omväxlande fågellivet som myr- och mossmarkernas speciella växtlighet med doftande skvattram, ljungmattor och lummerarter. Du finner också sileshår, kärrviol, rosling, tranbär, odon och pors. Hjortronet blommar på myrarna och ger vissa år fina guldgula bär.

Du kan både höra och se trana, sångsvan, tjäder, korp och trädlärka, med lite tur också orre, järpe och pärluggla. Från skogssjöarna hörs storlommens vildmarksläte långa sträckor. Älgar visar sig då och då och du kommer att se talrika spår efter vildsvinens bökande. Vid Finnsjön finns en bäverhydda.

Efter cirka en kilometer kommer du till en bergknalle med fin utsikt över den lilla Abborrsjön och den betydligt större och trädlösa Abborrmossen, en omtyckt spelplats för orrar. Strax innan finns en informationsskylt som talar om att du befinner dig i gamla finnmarker, dit så kallade svedjefinnar kom i slutet av 1500-talet från hungersnöd på hemorten. Från skylten kan du följa en mindre stig cirka 200 meter och kommer till Finntäppan, med övergivna dikade åkerlappar och svårfunna rester av bebyggelse. Dessutom ädla lövträd som lind och ek och typiska lundväxter som blåsippa, lungört, vårärt, trolldruva, ormbär och sårläka.

Du går någon kilometer genom gamla skogsbetesmarker, där förekomst av slåtterfibbla, svinrot och ängsvädd minner om dessa tider, och når den lilla trolska Trullsjön, en brunvattensjö. Efter en lång spångvandring i sjökanten är du vid en fin rastplats med en liten badbrygga. Därefter slingrar sig stigen vidare och passerar åter flera mossar, bland annat den stora Pansarmossen, benämnd efter en indelt soldat, vars torp var beläget en bit söder om leden.

Nu går stigen ner mot Finnsjöns östra ände och passerar flera gånger avvattningsbäcken från myrarna, som under våren kan ha rejält högt vattenstånd. Vid en av de många kolbottnarna i området finns ovanligt välbevarade rester av en kolarkoja där du kan se de svartbrända stenarna i den enkla murspisen. Sista dryga kilometern går du efter Finnsjöns strand. Där finns både levande och sönderblåsta ekar, boplatser för ugglor och insekter. Avslutningsvis en längre spång i den sanka strandkanten.

Vid etappmålet finns ett vackert beläget skärmskydd med härlig kvällssol. Där finns också tillgång till toalett och soptunnor. Goda badmöjligheter på flera ställen i Finnsjön, vars rena vatten hyser det vackra notblomstret, lysande vita och gula näckrosor samt ovanliga igelknoppsarter. Norr om Finnsjön finns ett kalkhaltigt område, Kalkbergsslätten, som sträcker sig upp mot Östra Magsjön. Där kan man se rester av kalkbrott och torpgrunder.

Lämpliga tältplatser längs etappen: Trullsjön. Vid kolbotten 100 meter norr om Långmossen. Udden vid skärmskyddet.

Fina rastplatser: Berget norr om Abborrsjön. Trullsjön. Runt Korsmossen. Finnsjön.

Observera att Lantmäteriets kartor och kartor som har dessa som grund kan ha en eftersläpning i de fall Sörmlandsleden har fått en annan sträckning eller i övrigt inte är uppdaterade.
Skärmskyddet vid Harsjöns östra sida existerar inte!
Vägbommen söder om Kalkbro på vägen mot Finnsjön är inte markerad på Lantmäteriets kartor.


2021-05-16

Etappkartan kan endast ses av medlemmar, logga in eller bli medlem